Một vài cách nhấn mạnh trong tiếng Anh

0
976

There are some ways to emphasize in English ( Dưới đây là một vài cách nhấn mạnh trong tiếng Anh)


1.Passive: Câu bị động
Passive sentences put more emphasis on what comes first.
– Nhấn mạnh những gì đã sảy ra trước đó bằng câu bị động.
E.g: All roads to the North have been blocked by the snow.
2. Inversion : Đảo ngữ sử dụng một số cụm giới từ hoặc cụm từ như : at not time, suddenly into, little, seldom, never…
-Using a question form of the main verb : sử dụng dạng hỏi của động từ chính.
E.g : Not only did he fail to report  the accident but he also denird that he had been driving.
– Never have i enjoyed myself more.
-Changing the normal word order in the sentence:  Đổi thứ tự chữ trong câu…
E.g : Seldom has the team given a worse performance.
Suddenly down came the rain.
-Inverted conditional sentemces without IF : Đảo ngược câu điều kiện và bỏ IF
E.g If they were to escape, there would be an outcry.
=> Were they escape, there would be an outcry.
If you should hear anything, let me know.
=> Should you hear anything, let me know.
3. Cleft sentences : Câu chẻ. Cleft nghĩa là “chẻ”. Trong một câu chẻ, thông tin được phân chia thành hai mệnh đề hoặc phần, mỗi phần có động từ riêng. Câu chẻ được dùng để nhấn mạnh điều mà bạn muốn nói tới.

Eg. Sue borrowed my bike last night.
=> it was Sue who borrowed my bike.
=> It was last night Sue borrowed my bike
=> It was my bike that Sue borrowed.
4. Auxiliary verb : Trợ động từ.
 I do like this film! it is really great.

 Tham khảo bởi Đức Am
Xem thêm : giới thiệu về bản thân dấu câu trong tiếng Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here